กระดาษถ่ายเอกสาร Turbo A4 70 แกรม 500 แผ่น

Paper A4 70G (297*210mm) 500 sheet