Double A กระดาษสี A4 หนา 120 แกรม จำนวน 50 แผ่น/แพ็ก จำหน่าย 1 แพ็ก

Double A กระดาษสี A4 หนา 120 แกรม จำนวน 50 แผ่น/แพ็ก

จำหน่าย 1 แพ็ก

มีให้เลือก 6 สี ประกอบไปด้วย

Colour Yellow-Lemon

Colour Pink-Rose

Colour Orange-Amber

Colour Green-Lime

Colour Blue-Cyan

DoubleA กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษสี กระดาษA4
Double A กระดาษสี A4 หนา 120 แกรม จำนวน 50 แผ่น/แพ็ก