Bennon ลิ้นแฟ้มเหล็ก สีเงิน สีทอง กล่องละ 50 ชิ้น

เพิ่มเพื่อน

Bennon ลิ้นแฟ้มเหล็ก สีเงิน สีทอง
ลิ้นแฟ้มโลหะคุณภาพชุบ TIN สีเงิน และ สีทอง
ทุกคู่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นสนิม ไม่คมบาดมือ
ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 8 ซม.
ก้านแฟ้มยาว 19.5 ซม.
50 ชุด/กล่อง