ปากกาลบคำผิด pentel ZL72-W

ปากกาลบคำผิด pentel ZL72-W