ปากกาลบคำผิด pentel ZL62

ปากกาลบคำผิด pentel ZL62-W

ปากกาลบคำผิด pentel ZL62-W