แท่นตัดเทป แกนใหญ่ H-25

แท่นตัดเทป แกนใหญ่ H-25

แท่นตัดเทป แกนใหญ่ H-25